ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL HETKRUIDENIERTJE.COM ONDERDEEL VAN HET KRUIDENNIERTJE S.A.

 

1. Algemeen

1.1 Onder Het Kruidenniertje S.A. wordt in deze algemene voorwaarden en op de website www.hetkruideniertje.com (de "Website") verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Het Kruidenniertje S.A., statutair gevestigd en kantoorhoudend te Torremolinos (Málaga), Spanje.

1.2 Het Kruideniertje S.A. is ingeschreven in het Handelsregister te Málaga (Spanje) onder de volgende gegevens : tomo 1761, Libro 674, Folio 90, S8, H MA 22997. Het BTW-nummer is : A-29757945.

 

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Het Kruidenniertje S.A. als leverancier enerzijds en de koper anderzijds ten aanzien van producten zoals door Hetkruideniertje.com middels de Website te koop aangeboden (de "Producten").

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de koper wordt door Hetkruideniertje.com uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Mocht enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aan.

 

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Hetkruideniertje.com zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Producten zoals op het moment van bestellen op de Website worden getoond.

3.2 Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

 

4. Overeenkomst en facturering

4.1 De overeenkomst tussen Hetkruideniertje.com en de koper komt tot stand op het moment dat de koper de vijf stappen van de bestelprocedure op de Website volledig heeft doorlopen en koper derhalve alle verplicht in te vullen gegevens aan Hetkruideniertje.com heeft verzonden.

4.2 Na ontvangst van het volledig ingevulde digitale bestelformulier door Hetkruideniertje.com is de overeenkomst tussen Hetkruideniertje.com en de koper onherroepelijk en kan deze niet meer door de koper worden ontbonden. Niettegenstaande het voorgaande behoudt Hetkruideniertje.com zich het recht voor om de overeenkomst met de koper binnen 24 uur na de totstandkoming zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding te ontbinden.

4.3 Na totstandkoming van de overeenkomst zal Hetkruideniertje.com binnen 24 uur een factuur opmaken en per e-mail aan de koper zenden. HetKruideniertje.com zal geen papieren factuur per post zenden, hetgeen door de koper uitdrukkelijk wordt aanvaard.

 

5. Prijzen

5.1 Hetkruideniertje.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van Producten zoals vertoond en vermeld op de Website.

5.2 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website zijn inclusief BTW, emballage en verpakkingsbelasting (Punto Verde).

 

6. Afzetgebied

6.1 Hetkruideniertje.com levert bestelde producten binnen Spanje (inclusief de Balearen, Canarische Eilanden)  en naar bijna alle andere landen in Europa en de wereld (zie landen lijst). 

 

7. Verzendkosten

7.1 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden apart op de factuur vermeld.

7.2 Het minimale orderbedrag bedraagt 25 Euro.

 

8. Levering en levertijd

8.1 Hetkruideniertje.com verkoopt haar Producten aan zowel consumenten als ondernemingen.

8.2 Bestellingen worden zo spoedig als mogelijk geleverd met een maximum van 10 werkdagen.

8.3 Voor elke bestelling geldt 2 tot 4 dagen verwerkingstijd. De verzendtijd is een indicatie, geen garantie! Pakketten kunnen een onverwachte vertraging oplopen. Hier hebben wij geen controle over.

8.4 De levertermijn is indicatief en kan niet 100% gegarandeerd worden. Het Kruideniertje S.A. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade onstaan door het overschrijden van de bij punt 8.2 aangegeven levertermijn.

8.5 De door de koper bestelde Producten worden door een externe transporteur op het door de koper opgegeven afleveradres afgeleverd. Indien er bij levering niemand aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen zal de transporteur de bestelling eenmalig kosteloos op een later tijdstip nogmaals aanbieden en/of contact opnemen met koper om een nieuwe afspraak te maken ten aanzien van de levering. Indien bij de tweede levering wederom niemand aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen zal Het Kruideniertje voor de derde (en volgende) levering nogmaals bezorgkosten in rekening brengen.

 

9. Betalingsmethoden

Op de website van Hetkruideniertje.com kan op de volgende 3 manieren betaald worden:

- Betaling via Pay Pal

Betaal door gebruik te maken van uw Pay Pal account of d.m.v. een VISA of Mastercard.

 

- Bankoverschrijving

Wanneer d.m.v. bankoverschrijving betaald wordt ontvangt u na het bevestigen van de bestelling een email met daarin de bankgegevens van Het Kruideniertje waarnaar u het totale orderbedrag dient over te maken.

Indien het orderbedrag niet binnen 5 dagen na de orderdatum ontvangen is wordt de order geannuleerd. Graag ontvangen wij per e-mail (info@hetkruideniertje.com) een bevestiging van de betaling van de order.

De bankgegevens van Het Kruideniertje zijn : 

Begunstigde: Het Kruideniertje
Rekeningnummer: 0030 4162 01 0293418273
IBAN: ES19 0030 4162 01 0293418273

BIC / CÓDIGO SWIFT: ESPCESMM

Het is belangrijk om het ordernummer en uw naam te vermelden bij de overschrijving. Voorbeeld :
13411 – Pedro Gómez Hernández

 

10. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming


10.1 Indien Hetkruideniertje.com onjuiste of het onjuiste aantal Producten levert dient de koper Hetkruideniertje.com hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen. Het Kruideniertje overlegt vervolgens met de klant of de juiste producten alsnog nagezonden zullen worden, of de fout geleverde producten opgehaald worden of dat korting gegeven wordt.

 

10.2 Wanneer de koper een kapot product heeft ontvangen dient de koper Hetkruideniertje.com hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen per e-mail (info@hetkruideniertje.com) en dient de koper dit aan te tonen door middel van een foto. Na ontvangst en goedkeuring van de foto door Het Kruideniertje zal Het Kruideniertje, naar keuze van de koper, het aankoopbedrag van het betreffende Product aan de koper retourneren, of het betreffende Product zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren. Het Kruideniertje is te allen tijde gerechtigd om de door koper geclaimde breuk ter plaatse te controleren.

 

10.3 Indien de koper niet binnen 24 uur na levering van de bestelling melding maakt van onjuistheden in de levering zoals hiervoor in de leden 1 en 2 van dit artikel omschreven, zal de levering als volledig en juist worden beschouwd en vervallen de rechten van de koper zoals vermeld in voornoemde artikelen.

10.4 Het Kruideniertje is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

 

10.5 Alle leveranties worden verzorgd door Het Kruideniertje ingeschakelde externe transporteurs of koeriersdiensten. Deze transporteurs of koeriersdiensten bezorgen uitsluitend de orders. Het retour nemen van emballage is derhalve niet mogelijk.

 

11. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 

11.1 Het Kruideniertje kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

 

11.2 Overmachtsituaties die in ieder geval niet voor risico van Het Kruideniertje komen zijn onder andere ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet tijdige of gebrekkige nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers of transporteurs en storingen in de productie.

 

11.3 Het Kruideniertje kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden en koper vrijwaart Het Kruideniertje tegen eventuele schadeclaims van derden. Het Kruideniertje kan eveneens niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door de door Het Kruideniertje ingeschakelde externe transporteurs of koeriersdiensten, tenzij deze schade aan opzet of grove schuld van de externe transporteur of koeriersdientsten is toe te rekenen.

 

11.4 Het Kruideniertje is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

 

12. Persoonsgegevens 

 

12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door de website hetkruideniertje.com nageleefd. Kopers hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op de Website en de te klikken op het "Aanmelden" gedeelte van de Website.

 

12.2 Hetkruideniertje.com zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard worden als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

 

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Hetkruideniertje.com en de koper is Spaans recht van toepassing.

 

13.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Spaanse Arbitrage Instituut of, indien Hetkruideniertje.com daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Het Kruideniertje of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Spaanse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.